رویه بازگرداندن کالا

برای بازگرداندن کالا، ابتدا روش بازگرداندن کالا را با امور مشتریان تک شاپ هماهنگ نمایید. در بازگشت کالا باید قبض پست به همراه کالا ارسال شده و یا در اولین فرصت تصویرآن از طریق ایمیل به آدرس ایمیل تک شاپ Takbeautyshop99@gmail.com فرستاده شود. 

  در صورتی که کالا بدون هماهنگی و یا پست عادی سفارشی، باز گردانده شود، هزینه های بازگرداندن کالا به عهده مشتری خواهد بود.